INTERKOV, s.r.o. Krásna Lúka 172, PSČ 082 73 v súlade
s Obchodným zákonníkom č. 513 /91, odd.3, Obchodná verejná súťaž §281 až §288
vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž o návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve
v rámci projektu:
„Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti INTERKOV, s.r.o.“,
ktorý je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST, prioritná os 1 : Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie1.1 : Inovácie a technologické transfery, kód výzvy KaHR – 111DM - 0901

Súťažné podmienky
1. Vyhlasovateľ :
Obchodné meno : INTERKOV , s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Krásna Lúka 172, PSČ 082 73 , okr. Sabinov
IČO : 36469963
IČ DPH : SK 2021 551 917
Bankové spojenie :VUB Sabinov
číslo účtu : 1623008353
kontaktná osoba : Ing.Dušan Matija
tel. : 051/4891174
fax : 051/4572904
mobil : 0905840048
E-mail : interkov@interkov.eu
Web : www.interkov.eu

2. Predmet súťaže :
Predmetom súťaže je dodávka nasledovných zariadení :
A, Zariadenie pre plazmové delenie kovov s príslušenstvom
Požadované technické parametre :

 • - pracovná šírka: 2 000 mm
 • - pracovná dĺžka: 3 000 mm
 • - odsávanie pracovných stolov – ventilátor s filtračnou jednotkou
 • - počet horákov na delenie plameňom -1
 • - počet horákov na delenie plazmou -1
 • - hrúbka deleného materiálu 40 mm
 • - softwér

B, Manipulačný konzolový žeriav
Požadované technické parametre :

 • - nosnosť 5 t
 • - výška zdvihu 4 m
 • - vyloženie 4 m
 • - lanový kladkostroj
 • - rýchlosť zdvihu mikro/hl.zdvih 0,23/0,133 m/s

C, Ohraňovací lis s príslušenstvom
Požadované technické parametre :

 • - minimálna prac. dĺžka stola 3100 mm
 • - minimálna hrúbka ohýbaného plechu 10 mm
 • - lisovacia sila 1500 kN
 • - CNC riadiaca jednotka /uhla, polohy, dorazu/

3. Základné požiadavky :

 • Návrh Zmluvy o budúcej zmluve musí obsahovať návrh ceny dodávky, vrátane balenia, dopravy.
 • Návrh Zmluvy o budúcej zmluve, vrátane podrobného rozpočtu, musí uchádzač predložiť i v elektronickej verzii (formát MS Word a MS Excel).
 • Návrh Zmluvy o budúcej zmluve musí obsahovať záväzok uchádzača , že v prípade nedodržania dohodnutých podmienok z jeho strany, súhlasí s zaplatením zmluvnej pokuty vo výške :
  • - 0.5% za každý deň omeškania (v prípade nedodržania termínu)
  • - 15% z dohodnutého objemu predmetu zmluvy v prípade jednostranného odstúpenia od zmluvy.
 • Predmet verejnej obchodnej súťaže je možné rozdeliť na samostatné časti ( je možné podať ponuku na celú dodávku , alebo len na niektorú časť)

4. Predpokladaný termín plnenia predmetu súťaže : I . polrok 2010

5. Miesto dodania : do sídla firmy

6. Typ zmluvy ,ktorá sa má uzatvoriť :
S víťazom bude uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve, s účinnosťou podmienenou schválením projektu a podpísaním zmluvy o poskytnutí NFP (nenávratného finančného príspevku) medzi vyhlasovateľom VOS a vyhlasovateľom výzvy KaHR – 111DM - 0901, resp. ním poverenou agentúrou.

7. Spôsob podávania návrhov :
Súťaže sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby. Účastník pri podaní návrhu musí predložiť :

 • výpis z obchodného registra/u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra (nie starší ako 3 mesiace )
 • čestné vyhlásenie, že nie je v konkurze a ani na neho nie je uvalená exekúcia
 • čestné prehlásenie, že nemá záväzky po lehote splatnosti voči štát, Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a voči zdravotným poisťovniam
 • čestné prehlásenia je možné nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie

Súťažné návrhy sa predkladajú v slovenskom, alebo českom jazyku písomne, v zalepenej obálke označenej heslom „ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ „ na adresu vyhlasovateľa poštou , alebo osobne. V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže uchádzač svoju ponuku odvolať, alebo inak upraviť. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na verejnej obchodnej súťaži.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Vyhlasovateľ pri vyhodnocovaní predložených ponúk bude hodnotiť :

 • technické parametre a komplexnosť, zariadení
 • cenu
 • záručný a pozáručný servis
 • dodacie podmienky
 • platobné podmienky
 • referencie

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.
Predmet súťaže bude realizovaný iba v prípade získania podpory v rámci Operačného programu KONKURENCIA A HOSPODÁRSKY RAST, prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencie schopnosti, opatrenie 1.1: Inovácie a technologické transfery kód výzvy KaHR – 111DM – 09011

9. Lehota na predkladanie ponúk :
Termín na predkladanie písomných ponúk účastníkmi je 25.08.2009. Pri ponukách zasielaných poštou nerozhoduje pečiatka pošty, ale fyzická prítomnosť zásielky u vyhlasovateľa. Po uplynutí stanovenej doby nebude možné predložený návrh prijať, zmeniť, ani odvolať.

10. Termín vyhodnotenia ponúk :
Otváranie obálok a následné vyhodnotenie ponúk bude 01.09.08.2009 v sídle spoločnosti . Vyhlasovateľ súťaže bude do 5 pracovných dní po vyhodnotení ponúk písomne informovať víťazného účastníka o prijatí návrhu a ostatných účastníkov ktorí v súťaži neuspeli, o odmietnutí návrhov.

11. Postup hodnotenia ponúk :

 • Na hodnotenie ponúk vymenuje vyhlasovateľ súťaže trojčlennú komisiu.
 • Každá ponuka bude zaregistrovaná s určením dátum a času prijatia.
 • Zasadnutie komisie bude neverejné.
 • Otváranie obálok bude uskutočnené v zmysle zákona postupne v takom poradí ako budú zaregistrované.
 • Komisia posúdi oprávnenosť uchádzačov ,splnenie formálnych podmienok účasti (predložené doklady) a vylúči ponuky ktoré nespĺňajú podmienky účasti v zmysle týchto súťažných podmienok.
 • Komisia vyberie uchádzača ktorý splnil technické parametre predmetu obstarávania a predložil najnižšiu cenu.
 • V prípade rovnosti ceny rozhodujú o víťazovi lepšie technické parametre
 • O výsledku hodnotenia komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia komisie.
 • Komisia v zápisnici jednoznačne určí víťaza súťaže ako aj presné poradie ostatných neúspešných uchádzačov.
 • Vyhlasovateľ súťaže písomne oboznámi všetkých účastníkov súťaže o výsledku hodnotenia ponúk :
  - úspešnému uchádzačovi oznámi že jeho ponuku prijíma a vyzve ho k uzavretiu zmluvy .
  - ostatným uchádzačom vyhlasovateľom oznámi, že v súťaži neuspeli a uvedie dôvody pre ktoré ich ponuka nebola prijatá

12.Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo :
- pri zistení chýb ,ktoré vznikli pri vyhotovení návrhu ,vyzvať navrhovateľa k ich odstráneniu
- v prípade neuzavretia zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom z dôvodov na strane uchádzača, alebo odstúpenia od zmluvy ,alebo straty schopnosti navrhovateľa plniť zmluvný záväzok , môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa umiestnil ako druhý, alebo s ďalším v poradí, ak sa zmluva neuzatvorí s navrhovateľom na vyššom mieste.
- neuzavrieť zmluvu ani s jedným uchádzačom.

13. Odvolanie :
Proti rozhodnutiu vyhlasovateľa o víťazovi nie je možné podať odvolanie ak každý člen komisie podpísal zápisnicu. Inak sa všetky spory vzniknuté následkom týchto súťažných podmienok riadia v zmysle Zák. č.513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných dotknutých zákonov a právnych predpisov SR.
Bližšie informácie poskytne v termíne od 05.08.2009 do 25.08.2009 v čase od 8:00 do 13:00 hod, osobne v sídle vyhlasovateľa, e-mailom, resp. telefonicky, kontaktná osoba uvedená v bode 1 tejto výzvy.

V Krásnej Lúke dňa :13.07.2009
Ing. Dušan Matija
konateľ spoločnosti INTERKOV , s. r. o.

dokument v pdf verzii - o t v o r i ť